Z wiekiem na PLUS

Projekt „Z WIEKIEM NA PLUS!” realizowany jest w okresie 01.06.2014 r. - 30.06.2015 r. na terenie woj. łódzkiego, pow.  tomaszowski, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 72 osób (24 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku 50-64 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar powiatu tomaszowskiego woj. łódzkie.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (broszura.pdf)broszura.pdf

Więcej…

Mobilny Punkt Informacyjny w Żelechlinku

Serdecznie zapraszamy do Gminy Żelechlinek na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach akcji pn. Mobilny Punkt Informacyjny. Konsultacji udziela przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
z Bełchatowa.

Więcej…

List Prezesa KRUS

W załaczeniu przekazujemy, do zapoznania się, list Prezesa KRUS dotyczący zapewnienia dziecia bezpieczeństwa podczas wakacji.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Pismo Prezesa KRUS-u.pdf)Pismo Prezesa KRUS-u.pdf

Zaproszenie do złożenia oferty

Gmina Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup sprzętu i usług w ramach Projektu E-URZĄD, E-PETENT, E-USŁUGI

1. Termin złożenia oferty:

16.06.2014 r. godzina 12:00

2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek.

3. Sposób złożenia oferty:

Pisemnie na adres wskazany w pkt 2 lub mailem na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Więcej…

Ogłoszenie Wójta Gminy Żelechlinek

Wójt Gminy Żelechlinek przypomina o następujących obowiązkach właścicieli nieruchomości, które wynikają bezpośrednio z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:
  • właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość
    w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone
    w odrębnych przepisach. Właściciel nieruchomości pozbywając się
    z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych jest obowiązany do udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę, który posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku nie posiadania przez właściciela nieruchomości umowy na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych, Wójt ma prawo wydać z urzędu decyzję na okres 1 roku, w której ustalony zostanie obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, ich wysokość, termin uiszczania, a także sposób i termin udostępniania zbiorników bezodpływowych celem ich opróżnienia;
  • wszyscy właściciele nieruchomości  mają obowiązek wyposażyć swoje posesje  w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. Natomiast Ci właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali segregację odpadów komunalnych,
    w zamian za niższą opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych mają obowiązek co miesiąc gromadzić poszczególne frakcje odpadów komunalnych do odpowiednich worków: żółty (plastik i metal), niebieski (papier i tekstylia), zielony (szkło), brązowy (odpady zielone). W przypadku stwierdzenia braku segregacji lub nieprawidłowego sposobu segregacji (przy zadeklarowaniu zbierania odpadów w sposób selektywny),  opłata za odbiór odpadów komunalnych może zostać powiększona do kwoty jaka obowiązuje przy odbiorze odpadów zmieszanych.

UWAGA

W czerwcu pracownicy firmy Ekodialog, ul. Za Siedmioma Górami 6, 05-540 Zalesie (legitymujący się upoważnieniem Wójta Gminy Żelechlinek do przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu na terenie Gminy Żelechlinek) będą przeprowadzać prace terenowe celem sporządzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Żelechlinek.

Uprzejmie prosimy Mieszkańców o udzielanie rzetelnych informacji w trakcie trwania inwentaryzacji upoważnionym pracownikom firmy Ekodialog.

Więcej artykułów…

Ta strona używa plików Cookies. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć Polityka prywatności.

Zrozumiałem i akceptuję