Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 24 sierpnia 2016 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żelechlinek.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żelechlinek dla części obrębu Czerwonka Stara.
  6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2016.
  7. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.