Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 8156

Zapraszamy na XXX Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 30 listopada 2016 roku (środa) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami w 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Żelechlinek nieruchomości niezabudowanych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2016.
8. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.