Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXX/179/2016 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na 2017 rok

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Żelechlinek.

1. Rodzaj zadania:
a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej,
b) szkolenie sportowe - kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej,
c) uczestnictwo w turniejach sportowych,
d) organizowanie uczestnictwa w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej.

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację ww. zadania
– 25.000 zł. Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć jego całkowitej wartości.

3. Zasady przyznania dotacji:
Dotacja zostanie przyznana pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny oferty pod względem spełnienia kryteriów określonych w pkt 7 ogłoszenia. Termin przekazania dotacji oraz wysokość poszczególnych transzy, jak również zasady składania sprawozdań dotyczących realizacji zadania zostaną określone w umowie sporządzonej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

4. Termin realizacji zadania: od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku. Zadanie będzie realizowane na warunkach określonych w umowie oraz w złożonej ofercie.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku do godz. 9.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Żelechlinku, 97-226 Żelechlinek, ul. Plac Tysiąclecia 1, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 na terenie Gminy Żelechlinek”.

Oferta realizacji zadania musi zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

Ponadto do oferty należy załączyć:
a) statut organizacji lub podmiotu,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (zgodnie
z odrębnymi przepisami), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 10.00.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otwarcia przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Żelechlinek. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ww. ustawy będą realizować zadanie publiczne,
d) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 
f) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w latach poprzednich na realizację zadań publicznych.

8. W roku 2015 wymienione wyżej zadanie realizowane było przy wsparciu z dotacji budżetu gminy w kwocie 25.000 zł oraz środków własnych podmiotu wykonującego zadanie w kwocie 500 zł. Natomiast w roku 2016 na realizację zadania przyznano dotację z budżetu gminy w wysokości 25.000 zł.

Żelechlinek, 6 grudnia 2016r.