Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 8313

Zapraszam na XXXIII Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 24 marca 2017 roku (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki Alkoholowej za rok 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Żelechlinek na rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechlinek w 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Żelechlinek.
11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas do 3 lat, która wcześniej była przedmiotem umowy zawieranej z tym samym podmiotem.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017 - 2021.
16. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/Mirosława Pasik