Zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami za rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości na czas do 3 lat, która wcześniej była przedmiotem umowy zawieranej z tym samym podmiotem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017 - 2021.
10. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Mirosława Pasik