Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Informacja na temat zagrożenia pożarowego na terenie Gminy Żelechlinek.
5. Przyjęcie informacji na temat stanu bezpieczeństwa za rok 2016 na terenie Gminy Żelechlinek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.
7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
8. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania budżetowego Gminy Żelechlinek za rok 2016.
9. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz informacji z wykonania budżetu Gminy Żelechlinek za rok 2016.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Żelechlinek za rok 2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żelechlinek za rok 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na czas do 3 lat, gdzie przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na którą wcześniej zawierane były umowy.
13. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/Mirosława Pasik