Zapraszamy na XX Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 10 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4.    Informacja Prezesa na temat działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” za rok 2015.
5.    Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żelechlinku za rok 2015.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.
7.    Informacja na temat funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
8.    Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
9.    Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2016 roku.
10.    Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2015.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków urządzeniami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Żelechlinek.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechlinek w 2016 roku.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Żelechlinek na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki.
14.    Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2016.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2016 – 2021.
16.    Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
17.    Interpelacje i zapytania.
18.    Sprawy różne.
19.    Zakończenie obrad.