Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia
Odsłony: 10753

Zapraszam na XXI Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 13 kwietnia 2016 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Zatwierdzenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Żelechlinek z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami za rok 2015.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup gruntów pod drogę gminną.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Działań Rozwoju Gospodarki Turystycznej
w Gminie Żelechlinek.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8.    Podjecie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2016.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2016 – 2021.
10.    Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
11.    Interpelacje i zapytania.
12.    Sprawy różne.
13.    Zakończenie obrad.