logo8.3

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Żelechlinek”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.