Drukuj
Kategoria: zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
Odsłony: 9064

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Gmina Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie projektów budowlanych dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Żelechlinek ETAP II”

1. Termin złożenia oferty:

Do dnia 16.03.2016 r. do godziny 12.00

2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,
pokój nr 2 – Sekretariat

3. Sposób złożenia oferty:

Pisemnie na adres wskazany w pkt 2 lub mailowo (podpisany skan oferty) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych dokumentacji technicznych (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla następujących zadań:
1)  budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sabinów gm. Żelechlinek ( odcinek sieci PVC Ø 160 długość ok. 3,5km)
2)  budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechlin – Świniokierz Dworski
( odcinek sieci PVC Ø 110 długość ok. 1,5km)
3)  budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łochów ( odcinek sieci  PVC Ø 110
o długości ok. 0,7km)
4)  budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Żelechlinek – Sokołówka  ( odcinek sieci PVC Ø 200 o długości ok. 2,1km ; przyłącza PVC Ø 160
o długości ok. 0.8km oraz sieciową przepompownię ścieków)
5)  budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Żelechlinek
ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj  (odcinek sieci PVC Ø 200 o długości ok. 1,5km ; przyłącza PVC Ø 160 o długości ok. 0,4km oraz sieciową przepompownię ścieków)
6)  budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości  Żelechlinek ul. Jana Susika ( odcinek sieci PVC Ø 200 o długości ok. 0,8km ; przyłącza PVC Ø 160
o długości ok. 0,5km oraz sieciową przepompownią ścieków)
7) rozbudowa technologii uzdatniania wody  stacji  wodociągowej w Żelechlinku  
z zachowaniem istniejącej technologii polegający na:
- wykonaniu opracowania posadowienia dodatkowego filtra uzdatniania wody
w istniejącej technologii,
- wykonaniu opracowania połączenia nowego filtra z istniejącą technologią wody uzdatnionej, wód popłucznych i pneumatyki do sterowania zaworami,
- wykonania opracowania dodatkowego połączenia dwóch zestawów pompowych zasilających odbiorców w wodą uzdatnioną,
- wykonanie opracowania dodatkowego połączenia wody surowej z technologią uzdatniania wody,
- wykonanie modyfikacji rozdzielnicy zasilająco sterowniczej z pełną możliwością zdalnego sterowania układem technologii,
8) przebudowa sieci wodociągowej o zestaw hydroforowy do podniesienia ciśnienia na sieci w miejscowości Stanisławów polegający na:
-  wykonaniu opracowania połączenia sieci wodociągowej z zestawem hydroforowym,
- wykonaniu opracowania posadowienia kontenera do zamontowania zestawu,
- wykonania opracowania zasilania w energię elektryczną  zestaw hydroforowy,
- wykonaniu opracowania  rozdzielnicy zasilająco sterowniczej z pełną możliwością sterowania zestawem hydroforowym,

Mapę  sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych zapewnia  Zamawiający.
Dokumentacja projektowa musi być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w  wersji elektronicznej.  

Zamawiający  uznaje,  że  wykonawca  szczegółowo zapozna się z zakresem  usług niezbędnych do  wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględni wszelkie aspekty mające wpływ na wartość usług w proponowanej przez siebie cenie.

5. Wymagany termin  realizacji:
Do dnia 31.07.2016r.

6. Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100%
Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 16 marca 2016 r. po godz. 12:00 w Urzędzie Gminy
w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyborze oferty telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu.

7. Wykonawca składa następujące dokumenty:
    1) formularz ofertowy według załączonego wzoru;
    2) oświadczenie według załączonego wzoru;
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy skład aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;