Zaproszenie do składania ofert
Zamówienie do 30 000 EURO
Gmina  Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:


Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
 pn. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka. Etap II”


1. Termin złożenia oferty:
Do dnia 27.04.2016 r. do godziny 11.00
2. Miejsce złożenia oferty:  
Urząd Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,
pokój nr 2 - Sekretariat
3. Sposób złożenia oferty:
Pisemnie na adres wskazany w pkt 2 lub mailowo (podpisany skan oferty) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej w skład której wchodzi:
1)    projekt budowlany – projekt musi obejmować wszystkie niezbędne branże
i uzgodnienia do prawidłowej realizacji inwestycji;
2)    dokumentacja kosztorysowa – kosztorys inwestorski, przedmiar robót;
3)    specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmująca wszystkie branże opisująca
w sposób szczegółowy zasady wykonania i odbioru robót;
4)    dokumentacja projektowa musi być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
5)    dokumentacja nie może zawierać wskazań na konkretnych producentów (nazw) zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Wykonawca musi również w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie na budowę i inne pozwolenia wymagane prawem.

Lokalizacja inwestycji: Obręb ewidencyjny Żelechlinek, działki nr ew. 196, 386/1, 419/1, 420.

Projekt zagospodarowania terenu według przybliżonej koncepcji stanowiącej załącznik nr 3 do specyfikacji. Kolor zielony w załączniku oznacza tereny zielone, trawniki, nasadzenia drzew i krzewów w tym uporządkowanie istniejącego terenu zielonego wraz z ewentualna wycinką drzew. Kolor pomarańczowy
i szary oznacza teren utwardzony kostką brukową betonową kolorową, kolor żółty to miejsce przeznaczone na budowę altany wyposażonej w stoły, ławy drewniane oraz grilla. Kolorem fioletowy oznaczony jest ciek wodny, który również wymaga zagospodarowania. Kolor czerwony to droga wykonana z nawierzchni asfaltowej wraz z przepustem. Kolor różowy to plac pod zaprojektowanie skatepark-u (przybliżona powierzchnia skatepark-u to około 100m2) Ponadto należy zaprojektować oświetlenie całego terenu wraz z zaprojektowaniem monitoringu (2 kamery) z przyłączeniem do już istniejącego systemu.

Dokumentację kosztorysową należy podzielić na dwie części zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym (załącznik nr 3).
Przed przystąpieniem do złożenia oferty wymagana jest wizja lokalna Wykonawcy oraz przeprowadzenie konsultacji z Zamawiającym.

5. Wymagany termin  realizacji:
Do dnia 30.11.2016 r.

6. Kryterium wyboru oferty:
Cena – 100%
Ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2016 r. po godz. 11:00 w Urzędzie Gminy
w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyborze oferty telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu.

7. Wykonawca składa następujące dokumenty:
    1) formularz ofertowy według załączonego wzoru;
    2) oświadczenie według załączonego wzoru;
    3) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy skład aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;
W załączeniu:  
1.    Formularz ofertowy
2.    Formularz oświadczenia.
3.    Załącznik graficzny