Urząd Gminy w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 1
97-226 Żelechlinek

tel. 44 712-27-12     

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godz otwarcia: 

poniedziałek – piątek 730 – 1530

Urząd Gminy w Żelechlinku jest jednostką budżetową Gminy Żelechlinek.
Strukturę organizacyjną urzędu tworzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy:
1)    Referat Organizacyjno – Administracyjny;
2)    Referat Finansowy;
3)    Referat Gospodarki Komunalnej;
4)    Urząd Stanu Cywilnego;
5)    Stanowisko Spraw Obywatelskich i Ochrony Informacji Niejawnych;
6)    Stanowisko ds. działalności gospodarczej, ppoż, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum.


Do zakresu działania urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania należących do gminy:
1)    zadań własnych;
2)    zadań zleconych;
3)    zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych);
4)    zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa, wykonywanych na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego;
5)    zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
W szczególności do zadań urzędu należy:
1)    przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania przez Radę Gminy uchwał, wydawania przez Wójta decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności przez organy gminy;
2)    wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy;
3)    zapewnienie organom gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków;
4)    przygotowywanie projektów uchwały budżetowej i innych aktów organów gminy oraz wykonywanie budżetu gminy;
5)    realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów gminy;
6)    zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji,
7)    prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu
w siedzibie urzędu;
8)    wykonywanie prac kancelaryjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a obejmującymi w szczególności:
a)    przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
b)    prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
c)    przechowywanie akt,
d)    przekazywanie akt do archiwum;
9)    realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Gminny Dom Kultury w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 2
97-226 Żelechlinek

tel. 44 7122712 wew. 36

NIP 773-23-98-709 REGON 100417910

 

Dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku jest Grażyna Susik

Gminny Dom Kultury w Żelechlinku realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek.

Do podstawowych zadań GDK należy m.in.:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • rozwijanie regionalnego i amatorskiego ruchu artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie życia kulturalnego w Gminie Żelechlinek,
 • organizowanie kursów specjalistycznych,
 • współpraca z jednostkami oświatowymi i kulturalnymi,
 • udostępnianie mieszkańcom Gminy Żelechlinek sprzętu komputerowego celem korzystania z Internetu,
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

Galeria zdjęć

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 2
97-226 Żelechlinek

tel. 44 712-23-11
      44 712-27-12 wew. 35

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Bożena Wenecka
 

Godz otwarcia: 
poniedziałek – piątek 800 – 1600

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku jest samodzielną gminną jednostką kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Żelechlinek.

Działalność biblioteki służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w regionie.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych i samokształceniowych,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
 • tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 • organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu dorobku kulturalnego gminy,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokjalnej.

Galeria zdjęć

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 2, 97-226 Żelechlinek, 44 712 23 11
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Tomaszem Szwedem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                      

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻELECHLINKU
ul. Plac Tysiąclecia 2
97-226 Żelechlinek

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku jest Emilia Mucha.

GODZINY URZĘDOWANIA:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Strona internetowa projektu "Aktywni w Żelechlinku"

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku został powołany Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy Żelechlinek z dnia 26 kwietnia 1990 r.
Uchwałą Nr VI/39/2003 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 31 marca 2003 r. zmieniono nazwę na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Organizację i zakres działania Ośrodka określa Statut. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa Regulamin.

Zasadniczym celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechlinku jest wspieranie osób i rodzin, które z przyczyn obiektywnych nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb życiowych, "Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości".
Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku

Adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku
ul. Wincentego Witosa 1A
97-226 Żelechlinek

Kontakt:
tel. 44 712-27-17 - Sekretariat
tel. 44 712-27-14 - Dyrektor

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www http://szkolazelechlinek.pl/

Dyrektor - Piotr Mikinka

Zastępca Dyrektora - Aneta Dominiak

 

Strukturę tworzą Punkt Przedszkolny i Szkoła Podstawowa.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz opiekuńczej.
Obok przedmiotów obowiązujących w poszczególnych etapach edukacyjnych prowadzone są następujące ścieżki edukacyjne, m.in. edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, wychowanie do życia w społeczeństwie z wychowaniem do życia w rodzinie, edukacja regionalna obejmująca dziedzictwo kulturowe w regionie, edukacja europejska, wychowanie patriotyczne i obywatelskie.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żelechlinku stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

Zajęcia lekcyjne prowadzone są w połączonych budynkach dydaktycznych oraz Hali Sportowej i boiskach (w tym ORLIK 2012).

Galeria zdjęć z Punktu Przedszkolnego 

 Galeria zdjęć z Publicznej Szkoły Podstawowej

 

 Galeria zdjęć z Hali Sportowej

Galeria zdjęć z gabinetu rehabilitacyjnego

wojt

Bogdan Kaczmarek - Wójt Gminy Żelechlinek

Aneta Michniewska - Sekretarz Gminy

Elżbieta Wrześniewska - Skarbnik Gminy od 01.08.2019 r.

Jadwiga Kaczmarek - Skarbnik Gminy do 29.07.2019 r.

 

 

Rada Gminy Żelechlinek - kadencja 2018 - 2023

W skład Rady Gminy Żelechlinek wchodzą:

 • Piotr Mikinka - Przewodniczący
 • Marek Daniel Kaczmarek - Wiceprzewodniczący
 • Joanna Katarzyna Goździk
 • Andrzej Jan Grad
 • Agnieszka Ewa Matysiak
 • Krzysztof Matysiak
 • Diana Anna Mucha
 • Paweł Mariusz Rochala
 • Kamil Krzysztof Staroń
 • Mariusz Jan Sterna
 • Andrzej Szatkowski
 • Andrzej Szewczyk
 • Zbigniew Stanisław Szymański
 • Jan Stanisław Trzonek
 • Justyna Walas