Zapraszam na XXXII Sesję Rady Gminy Żelechlinek, która odbędzie się dnia 16 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzednich obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żelechlinek na lata 2007 - 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żelechlinek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2017 - 2021.
9. Informacja Wójta o pracy między Sesjami Rady Gminy Żelechlinek.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Mirosława Pasik