Żelechlinek, dn. 15 września 2021 r.

 

Mieszkańcy Gminy Żelechlinek

Z ramienia Urzędu Gminy w Żelechlinku potwierdzam, że firma Fibee I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo wystąpiła do Wójta Gminy Żelechlinek z wnioskiem o uzgodnienie przebiegów trasowych infrastruktury telekomunikacyjnej napowietrznej oraz o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością, tym samym ww. spółka podjęła działania objęte projektem w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRR pod nazwą „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w podregionie piotrkowskim część B”. 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Żelechlinek mogą się spotkać z wizytą upoważnionych  przedstawicieli ww. spółki w celu zawarcia umów dysponenckich potrzebnych do posadowienia sieci telekomunikacyjnej na ich nieruchomości. 

Weryfikacji tożsamości ww. osób można dokonać poprzez żądanie okazania pełnomocnictwa do zawierania umów dysponenckich, o których mowa wyżej oraz dokumentu tożsamości. 

Wójt Gminy Żelechlinek
/-/ Bogdan Kaczmarek