logotypy czarno białe

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Gmina Żelechlinek zaprasza do złożenia oferty na:

 

Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek.

 

1. Termin złożenia oferty:

Do dnia 04.11.2016 r. do godziny 12.00

2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy w Żelechlinku ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek,
pokój nr 2 – Sekretariat.

3. Sposób złożenia oferty:

Pisemnie na adres wskazany w pkt 2 lub mailowo (podpisany skan oferty) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek zgodnie z aktualnymi Wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju oraz załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji na Przygotowanie Programów Rewitalizacji (ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Ministra Rozwoju z dnia 31.03.2016 r.).

W ramach zadania wykonawca opracuje program rewitalizacji, w porozumieniu z koordynatorem projektu powołanym przez Zamawiającego.

Za wykonanie zadania uznaje się przedłożenie gotowego dokumentu do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Radę Gminy Żelechlinek.

Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest wykazanie przez oferenta posiadania doświadczenia w zakresie: opracowania przynajmniej dwóch programów rewitalizacji lub innych wieloletnich programów działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej stanowiących narzędzie planowania (np. strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego itp.).

5. Wymagany termin realizacji:

Do dnia 16.01.2017 r.

6. Kryterium wyboru oferty:

Cena - 80%

Termin wykonania – 20%

Sposób obliczenia punktacji:

 

Pcena – Cofrty / Cmin.*100 * %kryterium

Pcena – punkty oferty w kryterium cena,

Coferty – Cena zaproponowana w badanej ofercie,

Cmin. – Minimalna cena zaproponowana w ofertach,

 

Ptermin – termin wykonania do:

  1. 27.12.2016 r. – 20 pkt
  2. 16.01.2017 r. – 0 pkt.

Ptermin – termin zaproponowany w badanej ofercie

 

Poferty = Pcena + Ptermin

W przypadku, jeśli co najmniej 2 oferty uzyskają taka samą liczbę punktów przy różnej cenie jako wykonawcę wyłoniona zostanie firma z niższą ceną.

W przypadku jeśli co najmniej 2 oferty uzyskają taka samą liczbę punktów przy tej samej cenie zamawiający przeprowadzi negocjacje z oferentami.

Ocena złożonych ofert nastąpi po terminie na złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, ul. Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyborze oferty telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania powodu.

7. Wykonawca składa następujące dokumenty:

      1) formularz ofertowy według załączonego wzoru;

      2) oświadczenie według załączonego wzoru;

      3) dokumenty poświadczające spełnienie warunku udziału w postępowaniu (np. referencje);

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy skład aktualny odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;

W załączeniu:

  1. Formularz ofertowy
  2. Formularz oświadczenia.